Regulamin | Angielski Zakątek

Regulamin Szkoły Angielski Zakątek w roku szkolnym 2018/2019

 Angielski Zakątek Szkoła Języka Angielskiego (dalej zwana Szkołą) jest profesjonalną placówką edukacyjną oferującą kursy językowe prowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanych edukatorów. Szkoła zapewnia przede wszystkim kursy języka angielskiego, a także hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.

 

1. Zajęcia i harmonogram
Zajęcia w grupach prowadzone są na różnych poziomach zaawansowania w następujących wariantach:
- 2 razy w tygodniu, po 30 minut (dzieci w wieku przedszkolnym),
- 2 razy w tygodniu, po 45 minut (uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej),
- 2 razy w tygodniu, po 60 minut (uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna),
- 1 lub 2 razy w tygodniu, po 90 minut (młodzież ponadgimnazjalna, kurs maturalny, dorośli),
- 3 razy w tygodniu po 60/90 minut (intensywny kurs)

Szkoła stara się dostosować harmonogram zajęć do indywidualnych życzeń i potrzeb, jednakże nie zawsze to jest możliwe. Szkoła zastrzega sobie prawo do łączenia grup, co może skutkować zmianą dni i godzin prowadzenia zajęć w przypadku, gdy liczebność grupy spada do poniżej 3 osób. W takim przypadku kursantom może również zostać zaproponowany wariant prowadzenia zajęć w ramach lekcji indywidualnych. Lekcje indywidualne odbywają się według zapotrzebowania i odrębnych ustaleń.
 
2.Grupy i podręczniki
Grupy są tworzone według:
 - wieku uczestników
 - stopnia opanowania przez nich języka.
Liczebność grup wynosi od 4 do 6 uczestników, do 8 osób w grupach przedszkolnych. Jeżeli nie ma możliwości utworzenia grupy będącej przedmiotem zainteresowania potencjalnego kursanta, Szkoła może zaproponować lekcje indywidualne według cennika.
Szkoła zapewnia podręczniki dla uczestników kursu. Koszt podręczników nie jest wliczony w cenę kursu.
 
3.Kalendarz zajęć
Rok szkolny w Szkole rozpoczyna się 17.09.2018r. i zakończy się do 20.06.2019r. Kursy zawierają następującą ilość spotkań lekcyjnych w ciągu roku szkolnego:

- kursy 2x/tydz. – 68 lekcji (30/45/60/90 min – w zależności od wybranego kursu)

- kursy 1x/tydz. – 34 lekcje (60/90 min – w zależności od wybranego kursu)

- kurs maturalny – 60 lekcje (90 min)

- kurs intensywny – 102 lekcje (60/90 min – w zależności od wybranego kursu)Przerwy w okresie nauki:
- Boże Narodzenie: 24.12.2018r. - 01.01.2019r.
- Ferie zimowe: 11-22.02.2019r.
- Wielkanoc: 18.04-24.04.2019r.

- Weekend majowy: 29.04-03.05.2019r.
Powyższych przerw nie wlicza się do okresu nauki.

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 przypadają następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

- 01.11.2018r.

- 01.01.2019r.

Dnie te są wolne od zajęć, nie są wliczane do okresu nauki oraz nie podlegają odrabianiu.


 4. Zapisy i kaucja
Warunkiem zapisu do Szkoły jest wpłacenie 50 zł kaucji co stanowi jednocześnie gwarancję miejsca w grupie. Kaucja zostaje przeniesiona na następny wrzesień w przypadku gdy kursant deklaruje kontynuowanie nauki w kolejnym roku szkolnym, w tym przypadku 2019/2020. Jeśli kursant rezygnuje z końcem roku szkolnego wówczas jego ostatnia rata jest pomniejszona o kwotę kaucji. Warunkiem zwrotu kaucji jest terminowe uiszczanie płatności wszystkich 10 rat. Kaucja nie jest zwracana, gdy rezygnacja następuje w czasie trwania roku szkolnego.

 5. Zasady płatności
Opłaty za kursy są pobierane w 10 równych ratach, z których każda stanowi uśrednioną 1/10 kosztu rocznego kursu. Każdą ratę należy uiścić do 15 dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem września 2018, kiedy ratę należy uiścić do dnia 20.09. Osoby zapisujące się w trakcie roku szkolnego w dowolnym miesiącu dokonują wpłaty proporcjonalnej do liczby zajęć pozostałej do zrealizowania w danym miesiącu, a w kolejnych miesiącach, według powyższych zasad.
 
6. Zwroty za nieobecność
Wszystkie lekcje, które nie mogą się odbyć się z powodu nieobecności nauczyciela będą odrabiane  lub będą prowadzone przez nauczyciela zastępującego. Jednakże nie przysługują zwroty za zajęcia, na które uczestnik kursu nie stawił się z własnej winy w tym choroby. Szkoła może uwzględnić zwroty opłat za nieobecności w poniższych przypadkach:
- długotrwała choroba,
- zielona szkoła,
Stosuje się zwroty w wysokości następujących zniżek od poszczególnych opłat miesięcznych

- 30% przy 5 nieobecnościach pod rząd,

- 50 % przy 6-7 nieobecnościach pod rząd,

- 70% przy 8 nieobecnościach pod rząd.

 7. Promocje i zniżki
Przysługujące zniżki:
- rabat dla drugiego członka rodziny - 10%, dla trzeciego członka rodziny - 30%, dla czwartego członka rodziny - 60%,
- 5% rabatu za opłatę z góry za trzy miesiące nauki,
- 7% rabatu za opłatę z góry za sześć miesięcy nauki,
- 10% rabatu za opłatę z góry za cały rok szkolny.
Rabaty można łączyć. Zniżki przepadają w przypadku opłat za kurs wnoszonych po terminie.


 
8.Zaangażowanie kursantów oraz ich rodziców w przypadku kursantów w wieku przedszkolnym i szkolnym
Uprasza się rodziców dzieci uczęszczających na kursy o systematyczny kontakt z lektorem, kontrolę obecności dziecka na zajęciach oraz jego postępów w nauce i prac domowych. Sama obecność kursanta na zajęciach, bez pracy własnej nie wystarcza aby opanować materiał nauczania. Na życzenie Szkoła udostępnia rodzicom kursantów raporty dotyczące postępów w nauce ich podopiecznych. Prosimy o punktualne stawianie się na zajęcia, aktywny udział i odrabianie prac domowych, co leży w interesie samych kursantów. Kursant zobowiązany jest przynosić ze sobą kursowe podręczniki i ćwiczenia oraz powinien posiadać swój notatnik.
 
9.Przetwarzanie danych
Administratorem danych osobowych Kursanta zawartych w niniejszej umowie, oraz we wszystkich załączonych do niego dokumentach, jak również danych osobowych przekazanych, wytworzonych bądź uzyskanych w związku z udziałem Kursanta w zajęciach językowych prowadzonych przez Szkołę jest Monika Franczuk-Frysz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Angielski Zakątek Szkoła Języka Angielskiego. Podanie danych osobowych przez Kursanta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia usług polegających na nauce języka angielskiego oraz publikacji wizerunku. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: (i) realizacji umowy, tj. udziału w zajęciach prowadzonych przez Szkołę - na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku „RODO”), (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń – na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu realizowanego przez Szkołę (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), (iii) publikacji wizerunku na stronie internetowej i facebooku Szkoły - na podstawie ewentualnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. „RODO”). Dane mogą być udostępniane następującym podmiotom: firmom informatycznym - operatorom systemów informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi kadrowo, księgowo, płacowe. Przetwarzane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej, jak również nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. W każdej chwili Kursant jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podane dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu bądź usunięcia danych - w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zawartej umowy - przez okres sześciu lat od czasu zakończenia realizacji niniejszej umowy. Kursant posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Kursantowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 
 10. Dziennik elektroniczny
Każdy kursant przy zapisie zobowiązany jest udostępnić Szkole swój adres poczty elektronicznej za pomocą którego będzie logował się do systemu dziennika elektronicznego, używanego w Szkole. Po samodzielnym zalogowaniu się Kursant będzie miał wgląd w swój plan zajęć, zakres przerobionego materiału, oceny, frekwencję, zadania domowe, oraz informacje od lektorów. Poczta dziennika elektronicznego stanowi jedyną formę komunikacji pomiędzy Szkołą i Kursantem, dlatego obie strony są zobowiązane do jej systematycznego kontrolowania.

 11. Akceptacja regulaminu
W celu ciągłego polepszania funkcjonowania Szkoły prosimy naszych kursantów i wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie się z wszelkimi pytaniami, uwagami i komentarzami dotyczącymi naszej Szkoły oraz naszych kursów bezpośrednio do biura, lub mailowo pod adres podany na stronie www.angielskizakatek.pl
Decyzja o zapisaniu się na kurs oznacza akceptację niniejszego regulaminu.