KONKURS - wygraj DARMOWY kurs!

Uwaga ❗️KONKURS na facebook'u ❗️

WYGRAJ miesiąc kursu!

Polub nas na facebook'u, udostępnij post i napisz komentarz o tym dlaczego chcesz się uczyć.

Spośród komentarzy rozlosujemy nagrodę w postaci miesiąca kursu ZA DARMO!

Regulamin konkursu - czytaj poniżej.

POWODZENIA!

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie na najciekawszy komentarz i odpowiedź na pytanie: Dlaczego chcesz się uczyć angielskiego?

2. Konkurs jest prowadzony poprzez fanpage szkoły językowej Angielski Zakątek Szkoła Języka Angielskiego

3. Organizatorem Konkursu jest Angielski Zakątek Szkoła Języka Angielskiego, z siedzibą w Żorach 44-240, os. Pawlikowskeigo PU 12

4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane,

wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

5. Fundatorem nagród w konkursie jest Angielski Zakątek Szkoła Języka Angielskiego, z siedzibą w Żorach 44-240, os. Pawlikowskiego PU 12

6. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika

konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego

dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też

zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

 

II Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:

a) miejsce zamieszkania na terytorium powiatu Żory

b) posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że

korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione,

2. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w

Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego

na udział w Konkursie.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych

podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich

najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych,

rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

III Przebieg konkursu, nagroda i zasady uczestnictwa

1. Konkurs obejmuje przesłanie komentarza/odpowiedzi na post organizatora z pytaniem: Dlaczego chcesz się uczyć angielskiego?

2. Ustala się następującą datę publikacji posta konkursowego: 07.09.2019 r.

3. Odpowiedź, w formie komentarza winna być udzielona pod postem konkursowym, z zastrzeżeniem, że przesłanie odpowiedzi w inny sposób do Organizatora nie stanowi odpowiedzi na zadanie konkursowe.

4. Organizator wybiera spośród uczestników, którzy prześlą komentarz 10 najciekawszych i najbardziej kreatywnych, jednocześnie zgodnych z tematem konkursu. Następnie spośród nich rozlosuje tę, która zostanie nagrodzona.

5.  W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).

6. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia do 13.09.2019 r. do godz. 12.00.

7. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści:

„Udzielam firmie Angielski Zakątek Szkoła Języka Angielskiego z siedzibą w 44-240 Żory, os. Pawlikowskiego PU12 zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców.

W przypadku wygranej udzielam firmie Angielski Zakątek Szkoła Języka Angielskiego zgody na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage Angielski Zakątek Szkoła Języka Angielskiego pod adresem:  https://www.facebook.com/szkolajezykanagielskiego

Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest Angielski Zakątek Szkoła Języka Angielskiego, z siedzibą w Żorach 44-240, os. Pawlikowskiego PU 12. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook ( https://www.facebook.com/szkolajezykanagielskiego) w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”

8. Nagrodą w konkursie jest miesięczny kurs języka angielskiego wybrany z dostępnej standardowej oferty kursów grupowych w szkole, na rok szkolny 2019/2020, którego wartość i sposób przeprowadzenia określa regulamin i cennik dostępny na stronie www.angielskizakatek.pl

Kurs należy zrealizować miesiącu październiku 2019 r.

9. Organizator przyzna nagrodę jednemu uczestnikowi, a wyniki opublikuje w odpowiedzi na komentarz zgłoszony do konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 7 dni od zakończenia konkursu.

10. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

11. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu Facebook, następujących danych:

a) Adres e-mail

b) Imię i nazwisko

c) Data urodzenia

d) Adres zamieszkania

11. Brak wiadomości, o której mowa w pkt. 11 w ciągu 24 godzin od dnia ogłoszenia

wyników w konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.

13. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do nagrodzonego komentarza konkursowego wraz z wydaniem nagrody uczestnikowi konkursu, o którym mowa w pkt. 1.

IV Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi

konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu

regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych

obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).

2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu

Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.

3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:

a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby

bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,

b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku.

c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,

d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia,

e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub

zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym

Organizatora,

f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich

oznaczeniami,

g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe

naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.

4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. Informację o wykluczeniu z konkursu

Organizator prześle uczestnikowi drogą mailową na adres wskazany na profilu Facebook.

1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (Facebook ID),  zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Angielski Zakątek Szkoła Języka Angielskiego z siedzibą w 44-240 Żory os. Pawlikowskiego PU12. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora.

2. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz

usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z Aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst

jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).

 

VI Tryb składania reklamacji

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez

uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej

w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu.

2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.

3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią

promocji muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

 

VII Postanowienia końcowe

1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 07.09.2019 r. do dnia 13.09.2019 r.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego.